Gemeente in dialoog over verkeer

HOOGERHEIDE – De gemeente Woensdrecht wil de dialoog aan gaan met de inwoners over het verkeersplan. In het zogenoemde ‘Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan GVVP’ wordt het beleid op het gebied van verkeer en vervoer vastgelegd tot 2020.

Onder meer openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren komen aan bod in het GVVP. De eerste conceptversie zal worden besproken tijdns een bespreking op 4 februari. Voor de bijeenkomst zijn diverse belanghebbende partijen, waaronder de Politie, de dorpsplatforms, BWI, ZLTO, ouderenbonden, onderwijs, Veilig Verkeer Nederland, Provincie Noord-Brabant en buurtpreventie uitgenodigd.

De gemeente heeft in een persbericht de volgende doel en uitgangspunten geformuleerd:

Het GVVP is een visie en uitvoeringsplan, gericht op hetvergroten van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de gemeente Woensdrecht. Hierbij wordt uitgegaan van:

 Het verder doorvoeren van het ‘Duurzaam Veilig’ principe. Dit wil zeggen het vergroten van de herkenbaarheid van de wegenstructuur, zodat voor iedereen duidelijk is wat er van hen verwacht mag worden. De kans op ongelukken neemt hierdoor af en de onderlinge bereikbaarheid tussen de kernen verbetert.

 Het stimuleren van fietsverkeer

 Het stimuleren en op peil houden van het Openbaar Vervoer

 Met elkaar de (verkeers)veiligheid vergroten (met name verkeersveiligheidsacties en –campagnes)

You may also like...