Extra geld voor ontwikkeling Tervoplein

HOOGERHEIDE – Om de nog geplande werkzaamheden op en nabij het Tervoplein uit te kunnen voeren is het bestaande budget onvoldoende. Het college heeft besloten om hiervoor via de perspectievennota 2017-2022, de gemeenteraad voor te stellen een extra bedrag van €110.000,00 beschikbaar te stellen.

Archieffoto: Sloopwerkzaamheden op het Tervoplein

Sinds september 2015 wordt er gewerkt aan de herinrichting van het Tervoplein. Verder wordt er, vanwege de toekenning van een provinciale subsidie, een specifiek riool aangelegd om het regenwater van het Tervoplein en omgeving af te voeren naar de retentievijver Beukendreef. Deze staat in verbinding met het slotenstelsel in het Moretusbos. Door het aanleggen van dit regenwaterriool komt er ruimte in het gewone rioolstelsel en kan wateroverlast in andere delen van Putte tegengegaan worden.
Wethouder De Waal: “Het Tervoplein is een belangrijk project, dat haar uitstraling heeft naar de rest van het centrum van Putte”.

Herinrichting Tervoplein
In september 2015 is de herinrichting van het Tervoplein van start gegaan met de sloop van een deel van de oude bebouwing en de eerste fase van de nieuwbouw. In september 2016 is met de tweede fase begonnen. De oplevering van de gehele nieuwbouw staat eind november/begin december dit jaar gepland. Vervolgens kan de verhuizing van de winkels naar de nieuwbouw en de sloop van de oude bebouwing plaatsvinden. Dit betekent dat in januari 2018 begonnen kan worden met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein.

Archieffoto: Nieuwbouw Tervoplein

Herstratingswerkzaamheden
In samenhang met de aanleg van het parkeerterrein Tervoplein wordt het aansluitende deel van de Antwerpsestraat aangepast. Vanaf de aansluiting Breestraat tot voorbij de nieuwbouw op het Tervoplein is herstrating noodzakelijk, omdat de aansluiting van het Tervoplein met een inrit en een uitrit gevolgen heeft voor de huidige vormgeving van de rijbaan in de Antwerpsestraat. Het nieuwe wegdek van de Antwerpsestraat heeft flink te lijden gehad onder een niet vooraf verwachte toename van het vele (zwaar) vrachtverkeer.

Deze toename was enerzijds een gevolg van wegwerkzaamheden in Stabroek en anderzijds is dit een autonome ontwikkeling die mogelijkerwijs is toe te schrijven aan de invoering van het snelwegvignet in België. Het straatwerk in de Antwerpsestraat is daardoor gaan ‘lopen’. Na constatering van dit verschijnsel is het bestratingspatroon ter hoogte van het Jordaensplein als proef aangepast. Deze proef is geslaagd en zal doorgetrokken worden tot de aansluiting met de Graaf Moretuslaan. Het nieuwe parkeerterrein Tervoplein sluit direct aan op de Dionysiusstraat en
de Bradfortstraat. Dit brengt in deze straten ook herbestratingswerken met zich mee.

Regenwaterriool – retentievijver
In eerste instantie zou al het regenwater dat op het Tervoplein valt ter plekke geïnfiltreerd worden. Vanwege de toekenning van een Provinciale subsidie van €135.000 om verdroging van de hogere zandgronden tegen te gaan, is dit gewijzigd. Er zal een specifiek regenwaterriool vanaf het Tervoplein naar de retentievijver Beukendreef (in de volksmond de Eendenvijver) aangelegd worden. De retentievijver is met een regelbare stuw verbonden met het slotenstelsel in het Moretusbos.

Wethouder De Waal: “Niet alleen het regenwater dat op het Tervoplein valt, een gebied ter grootte van twee voetbalvelden, wordt hierheen geleid. Naast het Tervoplein (bebouwing en parkeerterrein) wordt ook de Bradfortstraat, plus de hieraan gelegen appartementen en de straatkolken van de Prinses Irenelaan, Prinses Margrietlaan en de Prinses Christinalaan losgekoppeld van het bestaande rioolstelsel. Hiermee ontstaat ruimte in het gewone rioolstelsel, waardoor elders wateroverlast wordt voorkomen/tegen gegaan. In het verleden hadden bijvoorbeeld woningen in de Breestraat en omgeving wateroverlast”.

You may also like...