Plaats voor 77 een- en tweepersoonshuishoudens in Scheldeflat

BERGEN OP ZOOM – Stadlander gaat de komende drie tot vijf jaar de appartementen op de eerste vier woonlagen van de Scheldeflat in Bergen op Zoom verhuren aan een- en tweepersoonshuishoudens.

2016-05-09_BoZ_Scheldeflat
De Scheldeflat maakt deel uit van de laatste fase van de herstructurering van de wijk Fort-Zeekant: het Schelde Balkon. Gemeente en woningcorporatie hebben onlangs een begin gemaakt met de planvorming voor dit gebied. Dit proces van planontwikkeling, besluitvorming en realisatie zal nog enige jaren duren. Gedurende deze periode wil Stadlander 77 kleine wooneenheden uit de Scheldeflat voor € 370,- (inclusief servicekosten) tijdelijk verhuren aan een- en tweepersoonshuishoudens die op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte. De investeringen in de Scheldeflat die op termijn gesloopt gaat worden maken onderdeel uit van een omvangrijker voorstel dat Stadlander aan de gemeente heeft gedaan voor uitbreiding van de woningvoorraad voor een- en tweepersoonshuishoudens. Dit mede tegen de achtergrond van de ophoging van de reguliere taakstelling van de gemeente om statushouders te huisvesten.

Een (t)huis voor jongeren, alleenstaanden en statushouders
In tegenstelling tot de jarenlange wachttijden in de Randstad bedraagt de gemiddelde zoekperiode voor een actief woningzoekende in West-Brabant en Tholen slechts veertien tot zestien maanden. Iedereen weet echter dat alle gemeenten van het Rijk de opdracht hebben statushouders op te nemen. Statushouders zijn vluchtelingen waarvan is vastgesteld dat ze in hun eigen land niet veilig kunnen verblijven. Als volkshuisvester spant Stadlander zich al jaren in om, binnen haar mogelijkheden, mee te helpen aan het huisvesten van deze statushouders. Nu de taakstelling van de gemeente Bergen op Zoom voor de huisvesting van statushouders oploopt, wil Stadlander graag voorkomen dat de wachttijd van reguliere woningzoekenden langer wordt. Stadlander wil daarom twee derde van de Scheldeflat-appartementen te huur aanbieden aan reguliere woningzoekenden met bescheiden huishoudinkomens. Het resterende een derde deel wil de woningcorporatie gebruiken voor de huisvesting van (alleenstaande) statushouders zodra de gemeente Bergen op Zoom een goed werkend gemeentelijk maatschappelijk beleidsplan voor statushouders heeft geïmplementeerd.

2016-05-09_BoZ_Scheldeflat_01

Maatschappelijk begeleidingsplan voor statushouders.
Op dit moment is de gemeente Bergen op Zoom bezig met een maatschappelijk begeleidingsplan voor statushouders. Voor een goede integratie en acceptatie van het groter aantal statushouders in de samenleving, is voor Stadlander een gecoördineerde integratieaanpak door de gemeente een randvoorwaarde. Adequate integratie moet vooral worden gevonden in begeleiding van statushouders op het gebied van taal, werk, onderwijs, sport en welzijn. Zodra dit plan operationeel is, biedt Stadlander de mogelijkheid om statushouders in de Scheldeflat te huisvesten.

Vanaf juni 2016 worden de wooneenheden via www.zuidwestwonen.nl voor verhuur aangeboden. Woningzoekenden die willen reageren moeten dan ook op Zuidwestwonen.nl zijn ingeschreven en zullen aan de gebruikelijke voorwaarden dienen te voldoen.

Onderhoudswerkzaamheden
De afgelopen periode heeft Stadlander onderzoek verricht naar wat er nodig is om de Scheldeflat geschikt te maken voor de nieuwe huurders. Medio mei starten de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden om de eerste vier verdiepingen van de Scheldeflat weer voor enkele jaren in gebruik te nemen. Stadlander verwacht dat de nieuwe huurders de appartementen in de maanden juli en augustus gefaseerd zullen betrekken.

Informatie aan omwonenden en huidige antikraakgebruikers
Stadlander heeft de omwonenden en de huidige tijdelijke antikraakgebruikers van de Scheldeflat per brief op de hoogte gebracht van de besluitvorming en geïnformeerd over wat er gaat gebeuren.

Bron: Stadlander    Foto’s: Archief Regioactueel

You may also like...