Openbare vergadering Dorpsplatform Hoogerheide

Op donderdagavond vond in de zaal Huijbergen van het gemeentehuis in Hoogerheide de openbare vergadering plaats van het dorpsplatform Hoogerheide.

2015-07-02_Hoo_dorpsplatform

Helaas was de voorzitter bij deze vergadering om gezondheidsredenen afwezig maar met de overige leden en vertegenwoordigers van Politie, Gemeente en Woningstichting was het zeker een interessante vergadering. In tegenstelling tot de dorpsplatform vergaderingen in andere kernen waren er vrijwel geen burgers aanwezig, hoewel het wel zaken betreft die de burgers rechtstreeks raken.

Eén van de speerpunten van het dorpsplatform is de veiligheid.
Hierbij kwamen een aantal zaken aan de orde, onder andere de vraag om zebrapaden in de Raadhuisstraat, waarbij het dorpsplatform zebrapaden wil maar waar de gemeente zegt dat het niet nodig is.
Ook in het kader van de verkeersveiligheid werd gesproken over de verkeersmetingen, zowel qua kwantiteit als qua snelheid. Deze metingen worden meegenomen in het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan dat dit najaar gaat komen.
Voor wat betreft de maximum snelheid in het dorp, en met name de handhaving daarvan, wordt er binnenkort via de buurtpreventie en in samenspraak met de politie, een project gestart om hardrijders aan te spreken op hun gedrag.

Leefbaarheid
De buitendienst van de gemeente krijgt een nieuw systeem en wordt gereorganiseerd in wijkteams. Dit moet als gevolg hebben dat er beter op vragen van burgers gereageerd kan worden en dat er een terugkoppeling gaat komen van alle meldingen. Ook werd een uitleg gegeven over de onkruid bestrijding en het maaibeleid.
Bij het verlenen van vergunningen voor evenementen zal er extra op gelet worden dat er na een evenement ook door de evenement organisatie opgeruimd moet worden.

Burgerparticipatie
Er is bij de burgers nog te weinig kennis en begrip over wat burgerparticipatie nou precies betekend voor de burger. Hier zal meer over gecommuniceerd worden.

Initiatieven

  • Op 17 oktober komt er een veiligheids- evenement
  • Er zijn plannen voor een voetbalkooi in de groenstrook aan de Plesmanlaan
  • Voor ouders van kinderen tussen de tien en zestien jaar zal er een thema-avond georganiseerd worden over het gebruik van social media
  • Er staat een zangavond voor ouderen op de planning
  • In De Hoef komt een schoonmaak actie

WMO
De bedoeling was dat een lid van de WMO nog een presentatie zou geven maar dit is helaas niet doorgegaan.

Voor meer informatie over het dorpsplatform Hoogerheide is er een website www.dorpsplatform-hoogerheide.nl en een facebook pagina www.facebook.com/dpfhoogerheide .

Een dorpsplatform vertegenwoordigd de bewoners van de betreffende kern en het is de taak van een dorpsplatform om gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders te adviseren. Het dorpsplatform Hoogerheide houd minstens twee keer per jaar een openbare vergadering die onder andere in de Woensdrechtse Bode en op de website en facebook pagina van het dorpsplatform worden aangekondigd.

Het dorpsplatform Hoogerheide bestaat uit Ruud Dannenburg (voorzitter), Kees van Zunderd (secretaris), Diana Brooijmans (penningmeester), Richard Klomp, Constance Bethlehem, Rob de Kort en Serge Buis.

You may also like...