Openbare vergadering Dorpsplatform Ossendrecht

OSSENDRECHT – De zaal aan de voorkant van de Drieschaar was bijna te klein voor de belangstellenden voor de openbare vergadering Dorpsplatform Ossendrecht die woensdagavond gehouden werd. Er was duidelijk veel belangstelling voor wat er besproken werd.

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_001

Opening
Om half acht werd de openbare vergadering geopend door voorzitter van het dorpsplatform Adrie van der Vliet.

Presentatie Zorgboerderij de Leemberg
Het eerste agendapunt was een presentatie van Jacqueline Sommeling en Camille Janssens over Zorgboerderij de Leemberg.

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_002
Camille Janssens en Jacqueline Sommeling

Jacqueline Sommeling, de initiatiefneemster van de zorgboerderij, vertelde over wat de zorgboerderij zoal doet en wat voor soort cliënten er komen.
Momenteel telt de zorgboerderij zo’n twintig cliënten voor de dagbesteding, die verspreid over zes dagen, van maandag tot en met zaterdag, hele of halve dagen komen.

Het betreft mensen met een verstandelijke beperking, jongeren met gedragsproblemen, ouderen met alzheimer, ex-verslaafden et cetera. Door deze mensen worden allerlei taken op de boerderij uitgevoerd. Uiteraard onder begeleiding van één of meerdere van de vijf vaste krachten en zes vrijwilligers en afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënten. Taken die door cliënten uitgevoerd worden zijn onder andere het voeren en verzorgen van de dieren en het schoonmaken van de dierenverblijven.

Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning. Er is een rustruimte, waar vooral door de oudere cliënten gebruik van wordt gemaakt en ‘s-middags is er tijd voor sporten en spel, wandelingen en fietstochten en bijvoorbeeld hondentraining, waarbij de cliënten steeds dezelfde hond trainen. Ook worden er cursussen gegeven in bijvoorbeeld EHBO, sociale vaardigheden en dierenverzorging.

Binnenkort wordt er in Putte, een tweede locatie in gebruik genomen, namelijk het hertenkamp. Hierover later meer.

Camille Janssens vertelde daarna over de ‘Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Leemberg’. Deze stichting zamelt geld in voor projecten die niet uit de reguliere inkomsten kunnen worden betaald. Dit inzamelen gaat onder andere door sponsoring door bedrijven, door crowd funding, eenmalige donaties, acties altijd verkoop van koekjes of cupcakes en vrienden van zorgboerderij die een vaste bijdrage per jaar bijdragen.

Van het ingezamelde geld is het afgelopen jaar een Quattrocycle aangeschaft. Dit is een ‘fiets’ voor vier personen met elektrische trapondersteuning waardoor drie cliënten en één begeleider samen een fietstocht kunnen maken. Deze €7000 kostende Quattrocycle zou zonder de stichting nooit aangeschaft kunnen worden.

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_003
De Quattrocycle (foto: Zorgboerderij de Leemberg)

Momenteel wordt er gespaard voor een rolstoel met ballonbanden die geschikt is om over bospaadjes te rijden zonder weg te zakken of vast te komen zitten.

Inventarisatie Spreekrecht
Na deze presentatie was het tijd voor de spreektijd voor bewoners van Ossendrecht die iets wilde aankaarten in deze vergadering .

Naar aanleiding van klachten van bewoners van de OLV ter Duinenlaan over verkeersoverlast, juist als gevolg van de geplaatste bloembakken op de weg, barstte er een discussie los.

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_004

De bloembakken zijn geplaatst naar aanleiding van klachten over de snelheid van het verkeer door andere inwoners van Ossendrecht maar volgens deze bewoners van de OLV ter Duinenlaan is de overlast nu juist erger geworden.

Er is sprake van geluidoverlast door hard remmen en weer optrekken, rijden over stoep om de bloembakken heen en verkeer dat vastloopt door de bloembakken.
Voorzitter van het dorpsplatform Adrie van der Vliet geeft aan dat de problemen bekend zijn en dat er binnenkort een evaluatie zal plaatsvinden over de bloembakken.

Een andere zaak die ter sprake kwam is de overlast door het vrachtverkeer dat bij controles of ongevallen op de A4 de sluiproute via de kern van Ossendrecht of ove Calfven neemt. Bij het ongeval op de A4 van afgelopen maandag telde een bewoner van Calfven tweeënveertig vrachtwagens per uur die langskwamen, over de weg die verboden is voor vrachtverkeer.
De wijkagent zou hier gecontroleerd hebben maar de vrachtwagens die hij aanhield konden met hun vrachtbrief aantonen dat ze bestemmingsverkeer waren. De gemeente heeft wel toegezegd om als er op de A4 geplande controles door marechaussee of politie zijn, extra te controleren op sluipverkeer.

Een groot probleem is de overlast die de omgeving ervaart van de arbeidsmigranten in de voormalige RABO bank. Afgezien van het in groepen op de openbare weg alcohol drinken en de geluidsoverlast is het grootste probleem de onveiligheid die bewoners ervaren bij de pinautomaat van de bank, die nog steeds bij het pand aanwezig is. Het gebeurt dat de bewoners van het RABO gebouw gewoon naast iemand gaan staan die aan het pinnen is en dat wordt als erg intimiderend ervaren.

Een aantal bewoners durft geen gebruik meer te maken van deze pinautomaat. Bewoners wijken nu voor het pinnen uit naar de pinautomaat bij de MT. Daardoor is deze vaker leeg en bovendien alleen gedurende winkel openingstijden bereikbaar. Het advies van het dorpsplatform is om elke situatie te melden bij de gemeente en bij het algemene telefoonnummer van de RABO bank. Ook gaat het dorpsplatform in overleg met de bank.

Na vragen over het te smalle fietspad bij ODIO en de reactie (of het ontbreken daarvan) van de gemeente op een voorstel over het park bij de Eikelhof en over straatkolken die te vroeg zijn schoongemaakt kwam er nog een vraag over bladkorven. Er werd geklaagd dat er op het Marktje, waar geen bomen staan nog wel een bladkorf was neergezet maar dat elders, waar wel veel blad ligt, geen korven stonden. De gemeente probeer de bladkorven zo goed mogelijk te verdelen maar als een bewoner zelf van gaas een bladkorf maakt en dit meldt bij de gemeente dan kan de gemeente ook deze bladkorf laten legen.

Mededelingen
Nadat alle sprekers uiteindelijk aan bod waren gekomen was er het agendapunt mededelingen. In dit geval waren er twee mededelingen.
De eerste betrof het vertrek van ambtelijk secretaris Sharan Kok, die vervangen gaat worden door Linda Bogers. Sharan werd bedankt voor de prettige samenwerking met het dorpsplatform.

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_005
Adrie bedankt Sharan namens het dorpsplatform

De tweede mededeling betrof het dorpsplatform zelf. Op 30 mei 2016 is er een convenant getekend door alle platforms uit de gemeente Woensdrecht waarbij de dorpsplatforms onafhankelijke stichtingen worden. Op 27 september is dorpsplatform Ossendrecht naar de Notaris geweest en is de ‘Stichting Dorpsplatform Kern Ossendrecht’ ingeschreven bij de kamer van koophandel. Begin november wordt ook de bankrekening overgeschreven op naam van de stichting waarna de overgang naar stichting compleet is.

Ingekomen stukken
Bij de ingekomen stukken waren er een aantal die al bij de Inventarisatie Spreekrecht aan bod waren gekomen zoals het vrachtverkeer door Calfven en kern Ossendrecht, de bloembakken en verkeershinder. Een ander ingekomen stuk betrof het verdwijnen van een aantal brievenbussen. Het dorpsplatform is het niet eens met de gekozen opzet en gaat hier een advies over geven.

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_006
De brievenbussen

Actielijst
Bij het behandelen van de actielijst sprongen er een paar onderwerpen uit.
De hoge bomen op het kerkhof zouden moeten verdwijnen omdat er geen diepwortelende planten mopgen staan Er zal een inventarisatie plaats vinden, waarna de nabestaanden zullen worden geïnformeerd over de afspraken die vermeld staan in de beheers verordening gemeentelijke begraafplaatsen maar het in contact komen met de nabestaanden blijkt erg lastig te zijn.

De bushalte aan de Putseweg blijkt een hoofdpijn dossier te worden. Het dorpsplatform had in november 2014 te horen gekregen dat de provincie, die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de ABRI’s, verbaasd was dat dit nog niet gerealiseerd was. Daarna gaf de provincie aan dat het streven was om de ABRI’s voor de winter 2015 geplaatst te hebben. Bij recent contact tussen gemeente en provincies werd aangegeven dat het waarschijnlijk in november 2016 zal gaan gebeuren. Wordt vervolgt…..

Positief nieuws is dat de weg en het fietspad naar het Zuidwesthoek College momenteel in aanleg zijn.

Politiezaken
Bij het agendapunt ‘Politiezaken’ viel helaas alleen te melden dat wijkagent Frank Nolten door een communicatiefout niet aanwezig kon zijn. Hij heeft toegezegd bij de volgende vergadering weer aanwezig te zullen zijn.

WMO
Na de koffie pauze kwam Marius Bakker van het WMO aan het woord. Hij prees de houding van de gemeente met een wethouder die ook luistert naar de adviezen van de WMO adviesraad.

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_007
Marius Bakker

 

Onlangs heeft de WMO adviesraad drie nieuwe leden gekregen, namelijk Mevrouw Imilde Kuehn, Jos Ernst en Wim Soeters.
Bakker riep bewoners van Ossendrecht, vooral ook jonge mensen, op om zich aan te melden voor de WMO adviesraad.

Elcilia Kleinschmidt wordt de n Nieuwe Cliëntenondersteunster in de gemeente Woensdrecht. Zij heeft in september 2016 haar opleiding cliënten ondersteuning afgerond, een opleiding die gegeven wordt door Stichting Vereniging Bonden Overleg Brabant.
De taak bij cliëntenondersteuning is om de hulpvraag helder te krijgen en de cliént naar de juiste instantie te helpen. De ondersteuning kan zijn voor problemen op financieel gebied of bij persoonlijke kwesties of problemen.
De hulp van clientondersteuners is gratis.

De cliëntondersteuner zijn telefonisch te bereiken. Elcilia Kleinschmidt is op maandag en dinsdagochtend bereikbaar op nummer 0164–712197 of 06-19448804 en Henk van de Brug is de hele week bereikbaar op nummer 06–46505116.

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_008
Elcilia Kleinschmidt

Elke tweede woensdag van de maand is er bij het reparatiecafé in Ossendrecht, van 14:00 tot 17:00 uur, ook een van de cliëntenondersteuners aanwezig.

 

Openbare Ruimte
Bij het agendapunt Openbare Ruimte werd verslag gedaan van de actie ‘de Woensdrechtse Opschoondag’ op 21 september. Een verslag van deze actie is te lezen in het artikel hierover op Regioactueel.

Bij het onderwerp Jeugd in beweging vertelde Adrie van der Vliet over de bomen die in het park bijde Eikelhof liggen als klimobject voor kinderen, over de speeltoestellen en over de vrijwilligers die gewerkt hebben aan de skatebaan in de Molenstraat (Lees meer hierover in een het artikel van 23 juli op Regioactueel).

2016-11-02_OSS_Dorpsplatform_009
Een ‘speelboom’ in het park

Collegezaken
Als laatste kwam wethouder Jeffrey van Agtmaal aan het woord met een aantal mededelingen van het college.
Bij de Boudewijngroeve zullen nieuwbouwwoningen gebouwd worden en bij de oude brandweerkazerne zullen zestien tot achttien sociale huurwoningen komen.
Aan de rand van de Boudewijngroeve zullen huizen uit het middensegment gebouwd gaan worden.

De containers voor plastic en glas zullen in het komende jaar ondergronds geplaatst gaan worden (meer hierover op Regioactueel in een apart artikel). De gemeente hoopt hiermee de overlast van losse zakken vuilnis, plastic en glas te beperken. De ondergrondse containers zullen alleen met een Woensdrechtse SAVER pas geopend kunnen worden, om misbruik door mensen van buiten Woensdrecht te voorkomen.

Van Agtmaal maakte iedereen er nog eens op attent dat er een app is voor Apple en Android smartphones om problemen te melden bij de servicedesk van de gemeente. Ook via de PC kunnen deze meldingen gedaan worden. Het probleem dat er maar één foto meegestuurd kan worden is bij de gemeente bekend maar omdat het een extern ontwikkeld systeem is kan dit niet op korte termijn veranderd worden.

Er komt een actie 100-100-100 om mensen bewust te maken van het belang van afval scheiden (zie hiervoor het recente artikel op  Regioactueel).

Sluiting
De volgende openbare vergadering van Dorpsplatform Ossendrecht zal (onder voorbehoud) op 8 maart 2017 plaatsvinden.
Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@dorpsplatform-ossendrecht.nl
Dorpsplatform Ossendrecht heeft ook een website, www.dorpsplatform-ossendrecht.nl en een Facebookpagina.

You may also like...