College akkoord met visie op duurzaamheid in Woensdrecht

HOOGERHEIDE – Het college van de gemeente Woensdrecht is akkoord gegaan met de
duurzaamheidsvisie 2017-2035. De visie is opgesteld in samenwerking met bewoners, bedrijven
en andere organisaties door middel van twee inspiratieavonden duurzaamheid.

“We zijn trots dat we nu samen een stip op de horizon hebben gezet en dat we nu toch echt aan de slag kunnen met
de concrete uitvoering”, laat de gemeente Woensdrecht weten.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft in 2015 de ‘Motie Bevorderen Duurzaamheid’ aangenomen en dit verwerkt in
het collegeprogramma. Dit is de aanleiding geweest om een visie op te stellen om de gemeente
Woensdrecht te verduurzamen. Tevens is er op landelijk en provinciaal niveau meer aandacht
gekomen voor duurzaamheid, waardoor er op diverse niveaus ambities worden vastgesteld. De
gemeente Woensdrecht bereidt zich voor op deze veranderende tendens, door samen met stakeholders
ambities op te stellen die in lijn liggen met het landelijke en provinciale beleid.

Biodiversiteit
Wethouder Van Agtmaal: “Als organisatie zijn we al behoorlijk veel met duurzaamheid bezig. Denk hierbij aan:;
ledverlichting zowel wegen als gebouwen, laadpalen, maar ook biodiversiteit in gebeeden.
Verandering begint immers bij jezelf, maar het is belangrijk dat we het breder trekken en hier ook
samen met inwoners en bedrijven aan werken, zodat heel de gemeente duurzamer wordt”.

Opstellen duurzaamheidsvisie
Wethouder Van Agtmaal: “Allereerst was het van belang om een gezamenlijke definitie van
duurzaamheid te hanteren en om te kijken waar de gemeente nu staat. Vervolgens is er een ‘stip op de
horizon’ gezet met de duurzaamheidsvisie. Daarna is gekeken welke uitdagingen er zijn op weg naar
de visie en wat de oplossingen hiervoor zijn”.

Inspiratieavond
Op 19 januari 2017 is de eerste inspiratieavond duurzaamheid georganiseerd, waarbij inwoners,
organisaties en andere belanghebbenden samen zijn gekomen om te brainstormen over duurzaamheid
in de gemeente. Op basis van vijf centrale thema’s zijn er discussietafels ingericht, waarbij iedereen de
gelegenheid kreeg belangrijke punten te benoemen die meegenomen móeten worden in de
duurzaamheidsvisie.

Tweede avond
Op 25 april 2017 is de conceptversie van de duurzaamheidsvisie gepresenteerd aan alle stakeholders
en betrokkenen. Daar werden wederom tafels ingericht om feedback te geven op ten eerste de visie
van het desbetreffende thema en ten tweede de doelstellingen per thema. Hieronder is te lezen wat de
definitieve algemene visies zijn:
 -> Circulaire economie: In 2035 is het gebruik van materialen van de gemeente Woensdrecht
100% circulair. Dit betekent dat alle materialen die we inkopen en gebruiken afkomstig zijn
van duurzame bronnen, eenvoudig hergebruikt kunnen worden en gezond zijn voor mens en
natuur.

-> De energie van de Brabantse Wal: In 2035 gebruiken we alleen nog energie uit hernieuwbare
bronnen en zijn we onafhankelijk geworden van fossiele brandstoffen. waar mogelijk wekken
we onze energie lokaal op. Zo worden we onafhankelijk van invloeden van buitenaf en
verlagen we de kosten van levensonderhoud van onze inwoners.
->  Duurzame mobiliteit: In 2035 hebben we alle voorzieningen die nodig zijn om duurzame
mobiliteit mogelijk te maken. Dit betekent dat iedereen gebruik moet kunnen maken van
duurzame vervoersmiddelen.

-> Kwaliteit van leven: In 2035 ervaart iedere inwoner van Woensdrecht een hoge kwaliteit van
leven. Dit betekent dat iedereen toegang heeft tot voorzieningen in basisbehoeften, de
gezondheid van de mensen is gewaarborgd en mensen met een afstand tot de samenleving
worden geholpen om aansluiting te vinden.

-> De bloeiende Brabantse Wal: In 2035 hebben we onze regio ingericht met het oog op de
integrale benadering van bebouwing, landgebruik en natuur binnen het totale landschap. We
herstellen oorspronkelijke functies, koesteren de waarde van het landschap en zorgen bij elke
vorm van landgebruik voor minimale belasting van mens en natuur.
Wethouder Van Agtmaal: “De duurzaamheidsvisie van de gemeente en alle stakeholders is erg
ambitieus, maar dat is juist heel positief. Elke stap die we nemen brengt ons een stukje dichterbij een
échte groene gemeente op de Brabantse Wal”.
Alle feedback die tijdens de avonden is opgehaald bij de stakeholders is verwerkt tot de definitieve
versie van de Duurzaamheidsvisie 2017-2035. Deze is nu vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders en voorgelegd aan de raad.


Om te waarborgen dat er na de vaststelling van het beleidsdocument ook daadwerkelijk projecten
worden opgestart, zijn er in de duurzaamheidsvisie alvast diverse actiepunten en projectopties
omschreven. Tevens is er een concrete tijdsplanning gemaakt om de uitvoering daarvan te realiseren.
Het is nog wel de bedoeling dat er samen met stakeholders en betrokkenen een uitvoeringsprogramma
wordt opgesteld, naast de reeds omschreven actiepunten en projectopties in de duurzaamheidsvisie. In
dit uitvoeringsprogramma zullen in ieder geval vijf pilotprojecten ontwikkeld worden, verspreid over
de vijf thema’s. De insteek van de visie is daarom ook dat het een flexibel document is, waaraan
allerlei nieuwe initiatieven en (uitvoerings-)programma’s toegevoegd kunnen worden zowel nu als in
de toekomst.

Werkgroep

Voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn de doe-groepen Energie, die zijn ontstaan uit
de Inspiratieavonden Duurzaamheid. Zij zijn op 08-05-2017 van start gegaan met het bedenken van
duurzame energieprojecten voor zowel de particulier als bedrijven in en om de gemeente
Woensdrecht.

Bij het varkenshouderijbedrijf van Henk Roefs aan de Grindweg in Woensdrecht is vorig jaar een energieopslagsysteem in gebruik genomen.

You may also like...