Project Herstel Natte Natuurparel in de Noordpolder

OSSENDRECHT – In de openbare vergadering van dorpsplatform Ossendrecht op donderdag 2 juni, werd door Louis Vriens van Waterschap Brabantse Delta uitleg gegeven over de werkzaamheden in de Noordpolder.

2016-06-02_Oss_Noordpolder_001
Archieffoto Regioactueel

De werkzaamheden die nu in de Noordpolder plaats vinden, vallen onder dit project Herstel Natte Natuurparel. Het doel dit project is het behouden en herstellen van de oorspronkelijke, van schoon water afhankelijke natuur in dit unieke stuk Brabantse Wal. De taak van Waterschap Brabantse Delta is om de verdroging tegen te gaan en de ‘natte natuur’ de kans te geven zich te ontwikkelen.

2016-06-02_Oss_Noordpolder_002
Afbeelding uit de presentatie van Waterschap Brabantse Delta

Binnen het project is er sprake van verschillende natuurbeheertypen, te weten vochtig hooiland, moeras en haagbeuken- en essenbos.

Het project is ingericht in vijf deelplannen. Deelplan 2 is in 2010 uitgevoerd, deelplan 1 in 2012 en de deelplannen 3 en 4 zullen dit jaar worden uitgevoerd. Wanneer deelplan 5 aan de beurt komt is nog niet bekend.

2016-06-02_Oss_Noordpolder_003
Afbeelding uit de presentatie van Waterschap Brabantse Delta

De Brabantse Wal is een uniek gebied. Vanaf de hoge kant van de Brabantse Wal zakt regenwater door vele lagen grond en komt, door al deze lagen  gefilterd, in de lager gelegen Noordpolder als zuiver en schoon water weer naar boven.  In de oude situatie wordt dit schone water al snel de Schelde in gepompt.

2016-06-02_Oss_Noordpolder_005
Afbeelding uit de presentatie van Waterschap Brabantse Delta

De bedoeling is om dit water niet te verspillen maar te gebruiken om de natuur in de Noordpolder te herstellen. Door plaatsing van stuwtjes en andere ingrepen zal na afloop van de werkzaamheden het waterniveau variërend per plaats, 30, 60 tot 90 centimeter hoger staan dan voorheen. Hierdoor zullen unieke mogelijkheden voor flora en fauna ontstaan.

2016-04-25_Woe_Regiokiek
Werkzaamheden in de Noordpolder   Archieffoto Regioactueel

De deelplannen

Deelplan 1 bestond uit de aanleg van stuwtjes voor het regelen van het waterniveau, het verondiepen van waterlopen, waardoor het land vochtiger wordt, de aanleg van plagstroken, het omleiden van landbouwwater, kortstondige waterberging en het ophogen van wegen.

Deelplan 2 bestond uit de aanleg van stuwtjes, het verondiepen van waterlopen, de aanleg van plagstroken, kortstondige waterberging en recreatie voorzieningen zoals de panoramatafel.

Deelplan 3 bestaat uit de aanleg van stuwtjes, het verondiepen van waterlopen, de aanleg van plagstroken, kortstondige waterberging, het ophogen van wegen en de aanleg van wandelroutes voor recreatie.

Deelplan 4 bestaat uit de aanleg van stuwtjes, het verondiepen van waterlopen, de aanleg van plagstroken, het omleiden van landbouwwater, kortstondige waterberging en het ophogen van wegen.

Samenwerking
Waterschap Brabantse Delta doet dit niet alleen. Er wordt nauw samengewerkt met Natuurmonumenten, Agrarisch ondernemers, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Woensdrecht, het grenspark De Zoom–Kalmthoutse Heide, de leidingbeheerders, de aannemers en belanghebbenden uit de streek.

Zo heeft een agrarisch ondernemer uit het gebied aangegeven om op zijn huiskavel zelf de natuurdoeltype vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland te willen realiseren. In overleg met het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant (GOB) en de betrokken projectpartners is besloten dit te honoreren.

De leidingbeheerders zijn belangrijk omdat er in dit gebied water- en gasleidingen liggen die niet beschadigd mogen worden.

Natuurmonumenten is de beheerder voor het natuurgebied. De taak van het waterschap beperkt zich tot het controleren van het waterniveau. Het verdere natuurbeheer ligt bij natuurmonumenten. Ook gedurende de werkzaamheden is hier overleg mee.

Zo zijn er soms conflicterende belangen. De periode bijvoorbeeld, waarin het terrein begaanbaar is voor de aannemer met zijn machines, is ook de periode waarin de vogels in dit gebied broeden. Om de broedende vogels te ontzien is het werk nu voor enige tijd stilgelegd.

Uiteindelijk, als de werkzaamheden voltooid zijn, is er weer een mooi stuk land terug in de staat waarin het honderden jaren geleden was en heeft de natuur weer kans zich te ontwikkelen.

2016-06-02_Oss_Noordpolder_006
Zicht op de Noordpolder Archieffoto Regioactueel

You may also like...