Openbare gemeenteraads-vergadering Woensdrecht

Op donderdagmiddag werd in het gemeentehuis in Hoogerheide een openbare gemeenteraads-vergadering gehouden, tevens de laatste vergadering voor het zomerreces.

2015-07-09_Hoo_Gemeenteraad_001

Om twee uur opende burgemeester Steven Adriaansen de vergadering.

Aan het begin van de vergadering werd de heer A.M. Mathijssen uit Calfven, benoemd als lid van de gemeenteraad in de AKT fractie en legde hij de eed af. Hij volgt de heer Ketelaars op, die om gezondheidsredenen moest stoppen met zijn werk als gemeenteraadslid.

2015-07-09_Hoo_Gemeenteraad_002

2015-07-09_Hoo_Gemeenteraad_003

De mondelinge vragen
Bij de mondelinge vragen kwamen er wel een paar interessante zaken naar voren.

  • Eén van de vragen betrof de openbare vergadering van het dorpsplatform Hoogerheide. Het bleek dat een aantal belangstellenden voor een dichte deur hebben gestaan. Dit kwam omdat er, door een dubbele boeking, geen plek was in de raadszaal, waar de vergadering anders gehouden zou worden.
  • In dezelfde dorpsplatform vergadering was wat onduidelijkheid over het al dan niet met toestemming van de gemeente verplaatsen van bloembakken op het Oude Raadhuisplein. Wethouder Jeffrey van Agtmaal gaf nu aan dat de gemeente hier wèl van op de hoogte was.
  • Op de vraag of er in de gemeente Woensdrecht ook problemen waren met het uitbetalen van PGB’s gaf wethouder Lars van der Beek aan dat de gemeente Woensdrecht, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, de zaken wel op tijd geregeld had en dat er dus ook gewoon budget was.

Vaststellen woonvisie 2015
Een belangrijk punt was het vaststellen woonvisie 2015 waarin een analyse van de woningmarkt is gemaakt. Op grond hiervan is er een visie ontwikkeld voor de komende tien jaar die als basis dient voor het maken van afspraken met woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen.
Een opvallende zaak uit het onderzoek was de instroom van Belgen in de gemeente. Het blijkt dat er meer aandacht moet besteed worden aan het promoten van lokale sociale voorzieningen zoals sportverenigingen, scholen en culturele voorzieningen om te voorkomen dat zij daarvoor elke keer terug naar België gaan.

De vraag naar woningen veranderd ook door de eis van de overheid om een hoeveelheid statushouders (asielzoekers die de officiële status hebben) te huisvesten, de eigen jeugd die betaalbare woningen nodig heeft, ouderen die kleiner en drempelloos willen wonen en urgente gevallen zoals bij echtscheidingen en andere privé situaties.
De PvdA fractie vraagt zich ook af welke middelen de gemeente heeft om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Bestuursrapportage 2015 en Kadernota 2016
Een ander belangrijk punt was de Bestuursrapportage 2015 en Kadernota 2016 (de financiële balans over 2015 en de financiële planning voor 2016).
Wethouder Martin Groffen hield hier een inleiding over waarbij hij benadrukte dat elke kern in de gemeente Woensdrecht zijn voorzieningen moet behouden, dat de lasten niet meer als de inflatie compensatie mogen stijgen maar dat er, om dit te bereiken, soms wel harde keuzes gemaakt moeten worden. Hij merkt wel op dat de gemeente Woensdrecht voor wat betreft lage lasten voor de burger, binnen Nederland goed scoort op een 65e plaats.

Beschouwingen
Na deze inleiding kwamen de fracties aan het woord. De punten die over het algemeen door de fracties benoemd werden waren onder andere de toekomst van zwembad De Plantage, de verdeling van gelden, met name voor wat betreft het sociaal beleid en het onderhoud van de openbare ruimte.
Over zwembad De Plantage moet dit jaar nog beslist worden maar er wordt momenteel met een partij onderhandeld.

Andere aandachtspunten waren de plaats van de VVV, die nu bij Familyland is ondergebracht, een voorstel van de VVD voor een fietspad van Putte naar Huijbergen en het opzetten van lokale contactpunten voor voorzieningen, waarvoor in Putte een pilot project gestart is. De D66 fractie vraagt zich ook af of het organiseren van een ENECO tour etappe in Hoogerheide wel tot de kerntaken van de gemeente hoort. Er zal ook gekeken worden naar verbetering van het ambulance vervoer door samenwerking met de Belgische buur-gemeenten.

Stemmen
Door bijna alle partijen werd er een amendement*1  ingediend om de geplande 10% korting op de subsidies voor verenigingen en instanties te schrappen. Uiteindelijk werd dit dan ook aanvaard. Een amendement over het niet korten op het ondernemersfonds werd verworpen, evenals een motie voor evaluatie van het ondernemersfonds.
De Bestuursrapportage 2015 en Kadernota 2016 werden aanvaard.

*1 Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met het doel het document te verbeteren.

Afsluiting
Na afloop van deze openbare gemeenteraads-vergadering, rond half zeven ’s avonds, was er voor alle aanwezigen een barbecue in de tuin, waar onder het genot van een hapje en een drankje nog wat nagepraat kon worden.

2015-07-09_Hoo_Gemeenteraad_004

You may also like...