Woensdrecht goed op weg tegen (onderwijs)-achterstanden

Hoogerheide – De gemeente Woensdrecht is goed op weg om (onderwijs)-achterstanden weg te nemen of in te perken. Kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en de basisscholen in de gemeente werken goed samen en hebben veel aandacht voor (onderwijs)achterstanden.

2016-04-20_Hoo_BredeSchool_001
Deze positieve ontwikkeling blijkt uit de VVE-monitor, die de gemeente jaarlijks uitvoert op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie.

De monitor is tot stand gekomen door de input die alle voorschoolse voorzieningen en basisscholen binnen de gemeente Woensdrecht hebben geleverd. Op basis van resultaatafspraken wordt gemeten wat de ontwikkeling is en wat de behaalde resultaten zijn van kinderen met een (onderwijs)achterstand aan het einde van de voor- en vroegschoolse-periode (eind groep 2).

Goed op weg
De monitor laat zien dat Woensdrecht goed op weg is om de achterstanden weg te nemen of in te perken. Al op het consultatiebureau wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd. Blijkt er achterstand te zijn, dan wordt er een VVE-programma aangeboden. Dit programma wordt gegeven in de voorschoolse voorzieningen en loopt door tot en met groep 2 van de basisschool. Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “In de hele onderwijslijn wordt er veel ingezet op (onderwijs)-achterstanden. De samenwerking daarin is goed. Dit is heel waardevol omdat (onderwijs)achterstanden al heel vroeg in beeld zijn en kinderen er in een vroeg stadium mee geholpen kunnen worden. Bovendien voorkomt dit duurdere trajecten in de toekomst. Het Brede Scholen-concept heeft zeker bijgedragen aan een goede afstemming. Ik verwacht dat de doorontwikkeling naar integrale Kindcentra dit effect nog verder zal vergroten.”

Aandachtspunten
De monitor laat ook een drietal aandachtspunten zien:

  • er is een toename van anderstalige kinderen
  • de wachtlijsten voor peuterspeelzalen blijven bestaan
  • kinderdagverblijven constateren dat kwetsbare kinderen niet gebaat zijn bij het volgen van een derde en vierde dagdeel op een andere locatie

Van der Beek: “Deze ontwikkelingen blijven we samen met het onderwijs op de voet volgen om tijdig maatregelen te kunnen nemen als dat nodig is.”

Bron: Gemeente Woensdrecht
Foto: Archieffoto Regioactueel

You may also like...