Afvalinzameling in de gemeente Woensdrecht gaat ondergronds

HOOGERHEIDE – De eerste stap die de gemeente zet bij het optimaliseren van de afvalinzameling is het ondergronds brengen van de huidige milieuparkjes.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten over te gaan tot het verder optimaliseren van de afvalinzameling in Woensdrecht. De eerste stap die hierin gezet wordt is het ondergronds brengen van de huidige milieuparkjes, inclusief een ondergrondse restafvalcontainer voor omwonenden die hun minicontainer hiervoor inleveren. Daarna zal gekeken worden naar de mogelijkheden om de hoeveelheid huishoudelijk afval verder omlaag te brengen. Een optie zou omgekeerd inzamelen kunnen zijn.

Evaluatie Diftar

In 2013 werd Diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd, waarbij in de gemeente Woensdrecht de afvalstoffenheffing is opgebouwd uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Het variabel bedrag is afhankelijk van het aantal keren dat de restafvalcontainer aangeboden wordt. Inmiddels heeft een evaluatie van dit systeem plaatsgevonden. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • De hoeveelheid restaval daalt langzaam sinds de invoering van Diftar;
  • Het aantal kilogram huishoudelijk afval dat naar de milieustraat gebracht wordt neemt toe;
  • Het aantal aanbiedingen van de minicontainer restafval zit dit jaar op het niveau van 2013 en is ten opzichte van 2014 toegenomen;
  • De hoeveelheid gft-afval, oud papier, glas en textiel blijven stabiel;
  • De hoeveelheid kunststof is sinds de invoering van Diftar jaarlijks gestegen.

Uit de evaluatie en de sorteeranalyses blijkt dat de hoeveelheid afval stagneert en dat ook het scheidingsgedrag ten opzichte van het eerste jaar na de invoering van Diftar niet wezenlijk
meer is veranderd. Voor de invoering van Diftar was de hoeveelheid afval 258kg per inwoner per jaar, momenteel is dit 186kg.

Toekomstvisie

De gemeenteraad en het college van Woensdrecht hebben de ambitie om verdere stappen te zetten voor de optimalisering van de afvalinzameling in Woensdrecht. Het streven is om de
hoeveelheid afval te verminderen naar 100kg per persoon per jaar in 2020 en naar 30kg in 2025. Tevens wordt gestreefd naar een afvalscheidingspercentrage van minimaal 75% in
2020.

Maatregelen

Wethouder Van Agtmaal: “In de huidige situatie zien we dat er toch nog veel afval in de restcontainer komt dat daar eigenlijk niet thuis hoort. Hoe minder restafval we produceren, hoe minder er hoeft te worden verbrand. Dit scheelt in de portemonnee en voor het milieu. We willen uit blijven gaan van het principe dat de vervuiler betaalt en dat mensen die hun afval goed scheiden beloond worden.”

Om een kentering in de huidige situatie te realiseren worden de volgende maatregelen getroffen:

  • Bestaande milieuparkjes worden ondergronds gemaakt, inclusief een ondergrondse restafvalcontainer;
  • Het vaste gedeelte van de afvalstoffenheffing wordt gelijk gehouden en de tarieven voor het aanbieden van de restafvalcontainer verhoogd (per 1 januari 2018);
  • We gaan de afvalstromen monitoren;
  • Op basis van een diepgaande evaluatie gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn om de hoeveelheid huishoudelijk restafval verder omlaag te brengen.

Bestaande milieuparkjes ondergronds

De eerste stap die nog dit jaar gezet zal worden is het ondergronds brengen van de huidige milieuparkjes. Er staan in de gemeente Woensdrecht in totaal 81 bovengrondse containers voor het inzamelen van glas, kunststof, textiel en elektrisch/elektronisch afval. Deze worden allemaal ondergronds gebracht, op de containers van het elektrisch/elektronisch afval na.

Voor de locaties waarvan bekend is dat hier veel kunststof afval uit België wordt aangeboden zal nog bekeken worden of en zo ja hoe hier gelegenheid voor geboden kan blijven worden.
De restcontainers die ondergronds geplaatst gaan worden, mogen alleen gebruikt worden door omwonenden, die hiervoor hun minicontainer moeten inleveren.

Verdere mogelijkheden verminderen hoeveelheid afval

Gedurende het hele jaar zullen de diverse afvalstromen gemonitord worden. Nadat deze stap is afgerond zal een uitgebreide evaluatie plaatsvinden en zal naar diverse mogelijkheden gekeken worden om de hoeveelheid huishoudelijk afval verder omlaag te brengen. Een van die mogelijkheden is omgekeerd inzamelen. Hierbij worden de afvalstromen zoals gft, papier en kuststof vaker ingezameld dan het restafval, of het restafval moet zelf weggebracht worden naar een in de buurt liggende ondergrondse container.

Wethouder Van Agtmaal: “Om onze inwoners alvast te laten wennen aan het principe van omgekeerd inzamelen, zullen de tarieven voor het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container gelijk gehouden worden met de huidige tarieven. Alleen het bedrag voor het aanbieden van de restafvalcontainer zal stijgen”.

Tarieven

Het vaste bedrag voor de afvalstoffenheffing zal in 2018 gelijk blijven ten opzichte van dit jaar, namelijk €150. De lediging van een restafvalcontainer is nu €4,00 en de lediging van een
mini-restafvalcontainer €2,35. In 2018 zal dit verhoogd worden naar respectievelijk €4,50 en €2,65. De inworp van een restafvalzak bij een ondergrondse restafvalcontainer zal gelijk
blijven, namelijk €0,50.

You may also like...