380KV traject ondergronds van knooppunt de Markiezaten tot aan de Heimolen

HOOGERHEIDE – Ron Dujardin, wethouder in Etten-Leur, Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Paul Vermeulen, technisch voorzitter hebben donderdag het advies voor de ligging van een nieuw hoogspanningstracé tussen Rilland en Tilburg aan minister Kamp overhandigd.

De samenwerkende overheden adviseren de minister te kiezen voor het meest gedragen tracé dat uitgaat van een tracé dat loopt van Rilland via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, bij Woensdrecht ondergronds. Van Roosendaal-Borchwerf tot en met Standdaarbuiten loopt de lijn langs de westzijde van de A17. Van Standdaarbuiten tot Tilburg volgt de lijn een noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand via de Bosroute. Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg.

Na lang onderhandelen zijn de gemeenten die geraakt worden door het 380KV netwerk tot een gezamenlijk meest gedragen tracé gekomen. Voor Woensdrecht is het onderhandelingsresultaat zeer positief te noemen. Van knooppunt de Markiezaten tot aan de Heimolen gaat het 380KV traject ondergronds naast de bestaande buisleiding.
Hierdoor wordt Mattemburgh gespaard en wordt het Natura2000 gebied niet aangetast. De bestaande 150KV lijn verdwijnt en wordt ingepast in het ondergrondse 380KV circuit. Hierdoor worden op Woensdrechts grondgebied geen woningen belast met straling maar integendeel ontlast. Ook het landschap wordt verlost van de ontsierende elektriciteitsmasten“, aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Hans de Waal, namens het college B&W van Woensdrecht.

Ook geeft De Waal nog aan dat de gemeente Woensdrecht haar buurgemeente Bergen op Zoom steunt in haar wens het ondergrondse tracé verder door te trekken, om Heimolen te ontzien

You may also like...