Vijfde ronde van de Armoede Estafette van start

HOOGERHEIDE – Woensdagmorgen werd door wethouder Lars van der Beek de vijfde ronde van de Armoede Estafette gestart met als thema ‘meedoen’.

 

Terugblik op de vierde ronde

In maart dit jaar was de vierde ronde van start gegaan met de kinderen uit het onderwijs als doelgroep. In de bijeenkomst van woensdagmorgen aan het begin van de vijfde ronde waren drie vertegenwoordigers van scholen aanwezig om verslag te doen van de activiteiten in de afgelopen periode, waarmee het ‘estafette stokje’ als het ware doorgegeven werd aan de deelnemers aan de vijfde ronde.

Zaken die in de afgelopen periode bereikt zijn waren onder andere dat er gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid, om kinderen waar de ouders het niet konden betalen toch mee te laten gaan op schoolreis. Ook is er meer gebruik gemaakt van het jeugdsportfonds. Een mooie ontwikkeling is dat ook de kinderen zelf zich bewust worden van armoede en meedenken hoe ze hun medeleerlingen kunnen helpen.

Dat het armoedepact succesvol is blijkt wel uit het feit dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen die er zijn voor inwoners van de gemeente Woensdrecht met een minimum inkomen. Met elke volgende ronde worden er weer meer instanties en organisaties betrokken bij de bestrijding van de armoede in Woensdrecht. “We doen het voor de mensen die het echt nodig hebben“, aldus wethouder van der Beek.

De vijfde ronde

Onder het thema ‘meedoen’ zijn in deze vijfde ronde de advies- en cliëntenraden, de coöperaties van burgerinitiatieven in de dorpen, cliëntondersteuning, kindervakantiespel en de ouderenbonden betrokken. Ook zij zullen het armoedepact ondertekenen en er naar streven om in samenwerking met de andere deelnemers aan het armoedepact de armoede in de gemeente Woensdrecht te bestrijden.

Het thema ‘meedoen’ geeft aan dat de doelstelling van het armoedepact is, dat ook mensen met een laag inkomen, in een ‘armoede situatie’, volwaardig mee moeten kunnen doen in de maatschappij.

Herwonnen Levenskracht en Stichting Jeugd en Jongerenwerk

De eerste ondertekenaars voor de vijfde ronde waren Robin van der Ha van Herwonnen Levenskracht en Bas Broosus van Stichting Jeugd en Jongerenwerk (Jeugdland).

De organisators van Jeugdland zijn al lang met de doelgroep bezig. In de tijd dat er een AZC in Ossendrecht was gevestigd werd er al geregeld dat kinderen van asielzoekers mee konden doen op Jeugdland. Recentelijk werden er via de voedselbank vouchers voor Jeugdland uitgedeeld en ook via scholen worden kinderen bereikt die anders geen vakantie zouden hebben. Dit jaar zijn voor het eerst ook kinderen uit Putte uitgenodigd voor jeugdland in Hoogerheide.

Herwonnen Levenskracht organiseert al jaren een vakantieweek voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Om dit te financieren was er de jaarlijkse rommelmarkt en ondertussen ook de kringloopwinkel. Via de winkel komen de mensen van Herwonnen Levenskracht ook weer in aanraking met mensen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Een heel praktische actie was ook het uitdelen van de kleding vouchers die voor minima beschikbaar waren. Ook voor ouderen wordt er het een en ander georganiseerd, zoals een bingo, speciaal voor ouderen.
Het is, volgens van der Ha, “voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken“.

KBO en FNV

Als tweede groep werden de vertegenwoordigers van de KBO en de FNV naar voren geroepen.
Christ de Weert was er namens KBO Hoogerheide/Woensdrecht, Henk van de Brug namens KBO Putte en Paul Konings namens FNV Senioren West-Brabant.

Christ de Weert vertelde dat het ook voor organisaties als de KBO vaak lastig is om er achter te komen of er een armoede probleem is omdat juist ouderen vaak trots zijn en zich schamen om toe te geven dat ze het financieel bijna (of helemaal) niet redden. Het is, volgens de Weert, belangrijk om door te vragen en om het bespreekbaar te maken.

Henk van de Brug, zelf cliëntondersteuner, vertelde dat KBO zorg draagt voor de opleiding van cliëntondersteuner en dat dit zeker niet alleen voor ouderen bedoeld is. Ook is het belangrijk om te weten dat de KBO in zijn functie als belangen organisatie voor ouderen, niet alleen actief is voor zijn leden, maar voor alle ouderen.

De FNV, zo vertlede Paul Konings, werkt vanuit het regioanle kantoor in Roosendaal. Daar kunnen mensen terecht voor voorlichting en doorverwijzing naar de juiste hulpinstanties. hierbij is ook de samenwerking met andere organisaties en instanties belangrijk.

Ook deze drie heren tekenden namens hun organisaties het armoedepact.

 

WMO-Adviesraad, Fanfare De Volharding, Zorgcoöperatie Putte en Dorpscoöperatie Huijbergen

Toen de volgende groep naar voren werd geroepen mocht Christ de Weert nog even blijven zitten, maar nu met zijn ‘WMO-Adviesraad-pet’ op. Verder kwam de voorzitter van Zorgcoöperatie Putte, Erik de Laet, aan tafel, evenals Wouter van Welzen van Dorpscoöperatie Huijbergen en Ludo Hoendervangers van Fanfare De Volharding uit Putte.

Zorgcoöperatie Putte is direct al actief in het armoedepact. Als eerste actie is geregeld dat Zorgcoöperatie Putte zorgt voor het vervoer van kinderen uit Putte naar jeugdland in Hoogerheide. Direct resultaat door een goede samenwerking.

Ludo Hoendervangers van Fanfare De Volharding pleitte voor het niet alleen toegankelijk maken van sport voor kinderen, maar ook van cultuur. “Cultuurbelevenis moet voor iedereen toegankelijk zijn” vindt Hoedervangers, “Het jeugdsportfonds zou ook jeugdcultuurfonds moeten zijn“.

Wouter van Welzen van Dorpscoöperatie Huijbergen stelde voor om straatvertegenwoordigers voor elke straat te benoemen als aanspreekpunt. Ook zou hij graag een muziekfestival met smartlappen georganiseerd zien rond het thema armoede.

Cliëntondersteuners

Als laatste werd het armoedepact ondertekent door de cliëntondersteuners KBO, Henk van de Brug, Elcilia Kleinsmidt en Marjon Diepenbroek, samen met Patricia Huijps en Alexandra Augustijn, de cliëntondersteuners van Stichting MEE West-Brabant.

Waar de vrijwillige KBO cliëntondersteuners zich over het algemeen met de ‘gewone’ armoedesituaties bezighouden is MEE meer gespecialiseerd in (maar niet beperkt tot) de doelgroep van mensen met een verstandelijk beperking, aangeboren of door ongeluk of ziekte. Helaas gaat deze handicap ook vaak met armoede gepaard.

Patricia Huijps noemde nog het nut van de in de vorige armoedpact bijeenkomst geïntroduceerde ‘meterkastkaart’ bij het zoeken naar hulp.

 

 

You may also like...